ADR – PGS15 en CLP.

Als ik er vanuit mag gaan dat de overheden het beste voor hebben met de maatschappij, worden regels gemaakt om dit doel  te bereiken.
Als ik sommige regels dat zie zou een beetje coördinatie misschien niet overbodig zijn. Ik overzie een aantal regels die de laatste jaren zijn ingevoerd. PGS 15, GHS/CLP en het al jaren geldende(en twee jaarlijks ge-update) ADR.
De eerste 2 zijn gebaseerd op het ADR. Dat is prima en duidelijk.
Alles in het PGS 15 verwijst naar stoffen zoals ingedeeld in het ADR. Aanvulling daarop zijn de CMR (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch) stoffen. Die zijn niet altijd ingedeeld in het ADR, maar vallen WEL onder het PGS15. Ook het GHS/CLP is gebaseerd op het ADR, maar steekt er aan vele kant uit.

Op zich geen probleem. Vervelend is echter dat het ADR zo ongeveer de meest gemuteerd regelgeving is die we kennen. Elke 2 jaar wordt het ADR aangepast, soms op kleine punten, soms behoorlijk ingrijpend. Als er etikettering aanpassingen zijn, moet dat ook door uw hele voorraad!
Voorbeelden hiervan zijn de veranderde LQ regels en de toevoeging van het “vis/boom” etiket voor veel koolwaterstoffen.

Gelukkig geld dit niet voor de etiketten onder het CLP, maar bijvoorbeeld wel voor de MSDS-en.
Daarnaast zijn er ook nog veel stoffen die niet onder het ADR vallen, maar waarvoor je je wel aan PGS 15 regels moet houden. Als voorbeeld de hoger kokende koolwaterstoffen. Kookpunten boven de 100°C en vlampunten hoger dan 60°C. Geen ADR, maar voor opslag van meer dan 10 ton moeten de BEVI regels zoals die voor een PGS15 magazijn gelden worden toegepast.
Logisch, want natuurlijk vormen deze stoffen een risico, alleen is dan ook prettig als dit duidelijker in de regels te vinden is.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwe PGS15

Als u een milieuvergunning heeft en u bent als bedrijf door het bevoegd gezag ingedeeld onder de Wabo of onder het activiteiten besluit als type C bedrijf heeft u te maken met de PGS 15.
Afgelopen december is de nieuwe PGS 15 gepubliceerd.
Erg grote wijzigingen t.o.v. de versie van 2005 zijn er natuurlijk niet, maar er zijn wel degelijk veranderingen.
Het geheel is duidelijker en eenduidiger.
Ook is de tijdelijke opslag (met name voor en na transport) nu goed vastgelegd.
Deze PGS 15 is bedoeld voor alle bedrijven die chemicaliën opslaan.
Hoofdstuk 3 behandelt duidelijk waar aan moet worden voldaan zodra de minimum grenzen zijn overschreden. Deze minimum grens verschilt per (ADR) klasse.

Hieronder een kort algemeen overzicht:
Klasse 2 (spuitbussen en kleine gashouders)               50kg
Klasse 3 VG II                                                                   25kg
Klasse 3 VGIII                                                                   50kg
Klasse 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2 VG II en III                50kg
Klasse 8 en 9  VG II en III                                             250kg
In andere gevallen moet u vanaf 1 kg al voldoen aan de PGS 15 regels.
(VG is verpakkingsgroep)

Voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit  als type C zijn aangeduid,  moet o.a. de opslag voldoen aan hoofdstuk 3 van de PGS 15. Als u onder de Wabo valt, kan de hele PGS 15 van toepassing zijn.
Als u bovenstaande hoeveelheden bekijkt, is een te grote voorraad reinigingsmiddel, welke brandbaar is, al genoeg om onder de PGS 15 te vallen.

Let dus op wat u in huis haalt.

Eind februari 2012 zal ik een e-book publiceren met wat meer gerichte informatie over dit onderwerp.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Duurzaam ondernemen

Er wordt op diverse platforms gediscussieerd over Duurzaam Ondernemen. De chemische sector is daar zeker ook mee bezig.  Soms heel uitgesproken, soms wat meer intern. Veel bedrijven proberen ideeën te genereren die, misschien in kleine stapjes, de goeie kant op gaan.

Het duurzaamheidsprincipe wordt dus wel degelijk door mensen in de chemie uitgedragen.
Het beleid van een bedrijf is een reflectie van wat de bestuurders en het management vinden.
Als we meer duurzaamheid willen als consumenten moeten we binnen dringen in de gedachte werelden van de bestuurders en de managers. En ik weiger te geloven dat die alleen maar denken aan goedkoop afval dumpen.
Misschien worden niet alle goede ideeën op de juiste manier gecommuniceerd en is het soms moeilijker dan verwacht. Maar er wordt wel degelijk hard aan gewerkt.
Ja, geld speelt, zeker nu, een grote rol. Maar laten we proberen de bedrijven positief te benaderen, wie weet heeft het effect.

“Slechte” bedrijven zullen de gevolgen snel genoeg merken, maar laat de goede daar niet onder leiden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen